สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ASSOCIATION OF PROVIDENT FUND (AOP)

                                      ความเป็นมาของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2542

     คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้พิจารณาเห็นว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบต่องานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ น่าจะได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาบางอยางซึ่งไม่สามารถแก้ไขตามลำพังได้ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีมติให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นแกนนำจัดการประชุมร่วมกันระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวม 54 รัฐวิสาหกิจ

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2548

     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จัดให้มีการประชุมผู้แทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ โดยในระยะแรกได้เรียนเชิญ ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โรงงานยาสูบ, การสื่อสารแห่งประเทศไทย, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาร่วมต่าง ๆ และกำหนดเจตนารมณ์ในอนาคต ที่ประชุมมีความเห็นว่า หากสามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมได้ จะเกิดประโยชน์ต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ และเห็นสมควรเชิญประชุมร่วมกันระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจต่อไป

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2542

     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 48 กองทุน ได้ร่วมประชุมกัน ณ สถานที่ทำการอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น 2 ชุด ดังนี้
    คณะที่ 1 ทำหน้าที่ศึกษา และเตรียมการจัดตั้งสมาคม ประกอบด้วยผู้แทนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, องค์การเภสัชกรรม, บริษัท ขนส่ง จำกัด, องค์การสวนสัตว์ และการไฟฟ้านครหลวง
    คณะที่ 2 ทำหน้าที่ศึกษาการแก้ไขกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ประกอบด้วยผู้แทนจาก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, บริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 


วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2542

     คณะทำงานทั้ง 2 คณะ ประชุมร่วมกันเห็นชอบให้รวมทั้ง 2 คณะ เป็นคณะทำงานเดียวกัน โดยรับผิดชอบภาระงานทั้งหมด เรียกว่า คณะศึกษาเตรียมการจัดตั้งสมาคมฯ และศึกษา พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2542

     คณะศึกษาเตรียมการจัดตั้งสมาคมฯ และศึกษา พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมร่วมกันและมีมติให้จัดการประชุมร่วมกันชองรัฐวิสาหกิจเป็นครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการจัดตั้งสมาคม และทำหนังสือส่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอความอนุเคราะห์จัดให้มีวิทยากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2542

    การประชุมร่วมกันระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2 จำนวน 39 แห่ง ณ สถานที่ทำการอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
    ให้คณะทำงานฯ ทำการศึกษาและพิจารณาร่างข้อบังคับสมาคมกรณีผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ เป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ให้รวมถึงการมอบอำนาจให้เข้าร่วมในกิจการของสมาคมฯ และชมรมกองทุนฯด้วย โดยมอบหมายให้ นายเสกสรร สุภาสวัสดิ์ เป็นผู้ติดต่อแจ้งผลการศึกษาของคณะทำงานฯ ให้ 6 รัฐวิสาหกิจทราบต่อไป
    ให้ผู้แทนกองทุนฯ ทีร่วมประชุม ซึ่งต้องรอการนำเสนอขอมติคณะกรรมการกองทุนฯ จัดส่งหนังสือมอบอำนาจของคระกรรมการกองทุนฯ ภายในต้นเดือนตุลาคม 2542
    ให้จัดตั้งชมรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน และแต่งตั้งให้ผู้แทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, องค์การเภสัชกรรม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, การประปาส่วนภูมิภาค, องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการไฟฟ้านครหลวง เป็นคณะกรรมการชมรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2543

    คณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 17 แห่ง ได้ประชุมครั้งที่ 1/2543 ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1 บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับชื่อสมาคม สถานที่ตั้งสมาคม วัตถุประสงค์ของสมาคม ข้อบังคับของสมาคมพร้อมกับมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชั่วคราวของสมาคม จำนวน 10 คน หลังจากนั้นได้ยื่นขอจดทะเบียนสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
    คณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, องค์การเภสัชกรรม, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ, การประปาส่วนภูมิภาค, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด, องค์การสวนสัตว์, องค์การสุรา กรมสรรพสามิต, กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2543

   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ โดยกรรมการผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ นายยรรยง คุธรวาท ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้ใช้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ตั้งของ “สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เพื่อยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันพุธที่ 26 เมษายน 2543

   สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้ง “สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ได้เลขอนุญาตที่ ต.98/2543

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2543

   ชมรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดประชุมใหญ่สมาชิก ครั้งที่ 2/2543 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 คน โดยพิจารณาผลการดำเนินการที่ผ่านมา แนวทางในการคิดค่าจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายใหม่ ความคืบหน้าในการจัดตั้งสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การขอบกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศเกี่ยวกีบภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 80) ให้ขยายการยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีที่เข้าเป็นสมาชิกระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2538 และออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย หากเป็นสมาชิกไม่ครบ 5 ปี

วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2543

   นายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียน “สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม ทะเบียนเลขที่ จ.3956/2543 โดยมีรายชื่อกรรมการสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2543

   นายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเลขที่ จ.3956/2534