สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ASSOCIATION OF PROVIDENT FUND (AOP)


                                            แผนกลยุทธ์ของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็นศูนย์รวมพลังและความคิดที่มุ่งสู่การพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


ภารกิจหลัก (Mission)

เสริมสร้างเอกภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูล ปกป้องรักษาผลประโยชน์ พัฒนาและขยายฐานสมาชิก
ส่งเสริม พัฒนาระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เจริญก้าวหน้า

วัตถุประสงค์(Objective)

จัดตั้งสำนักงานสมาคมและศูนย์ข้อมูลข่าวสารและวิชาการ
จัดให้มีการอบรม สัมมนาและการให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รณรงค์ให้กองทุนเข้าเป็นสมาชิกฯ
กำหนดมาตรฐาน การบริหารจัดการ เอกสาร สัญญา ฯลฯ ในการดำเนินงานของกองทุนฯ
ส่งเสริมความสมานฉันท์สามัคคีระหว่างกองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
ประสานงานกับสมาคม บริษัทจัดการ สมาคมรับฝากทรัพย์สินและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มบทบาทและเข้ามีส่วนร่วมในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
จัดหารายได้ให้สมาคมให้มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะดำเนินงานสมาคมฯ ได้ด้วยตนเอง

เป้าหมาย / แผนการดำเนินงาน

เป้าหมาย / แผนหลัก ผู้รับผิดชอบ
1. จัดตั้งสำนักงานสมาคม เลขาฯ
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและวิชากร วิชาการ
3. จัดทำแผนพัฒนา ให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง วิชาการ
4. จัดทำมาตรฐานงานในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน กฎหมาย
5. จัดทำแผนการเสริมสร้างความสมานฉันท์สามัคคีระหว่างกองทุนและองค์การที่เกี่ยวข้อง เลขา (ผู้ประสานงาน)
6. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในสมาคมฯ ปชส.
7. จัดทำ Net work การติดต่อประสานงาน ปฏิคม
8. ศึกษาความจำเป็นและความเป็นไปได้กำหนดภารกิจบทบาทและประสานงานกับองค์กรเป้าหมาย กม.
9. จัดทำแผนจัดหารายได้ของสมาคม เลขา (ผู้ประสานงาน)